Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Szczytnie dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Państwa oczekiwań – można złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

  • telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z nami 89 624 23 09
  • elektronicznie – napisz na adres reklamacje@bsszczytno.pl
  • pisemnie – wysyłając list na adres: Bank Spółdzielczy w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno
  • osobiście – w najbliższej placówce

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć do Banku odwołanie.

Masz również prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku BPS S.A. do:

  • Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
  • Rzecznika Finansowego

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa .

Rozpatrywanie reklamacji w Banku Spdzielczym w Szczytnie